Winkelmand

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Arthur & Willemijn, gevestigd te Soest
Versie geldig vanaf 1 november 2008

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder ‘Arthur & Willemijn’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Arthur en
Willemijn Stores B.V.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Arthur &
Willemijn voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te
spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke
bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Arthur & Willemijn
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Arthur & Willemijn eerst na schriftelijke
bevestiging.
2.3 Indien niet binnen 7 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke
bevestiging wordt betwist, zijn Arthur & Willemijn en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Arthur & Willemijn gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Arthur & Willemijn kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren
te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Arthur & Willemijn garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen
plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de
consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het
verzenden van bestelde zaken brengt Arthur & Willemijn verzendkosten in rekening. De levering van
bestelde zaken vindt plaats op het bij Arthur & Willemijn bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke
aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de
afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Arthur & Willemijn zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de
door Arthur & Willemijn geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs
van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, als mede
het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de
afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging
van de zaak inroept.
Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Arthur & Willemijn opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De
levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Arthur & Willemijn zijn, waarna
Arthur & Willemijn zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Arthur & Willemijn (opdrachtnemer)
bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk
is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen
vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de
consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat
geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Arthur & Willemijn op basis van de wet is Arthur & Willemijn
gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op
schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Arthur &
Willemijn omstandigheden ter kennis komen die Arthur & Willemijn goede grond geven te vrezen dat de
afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Arthur & Willemijn bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is
onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen
aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe,
gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van
zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Arthur & Willemijn zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke
van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk
en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Arthur & Willemijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Arthur &
Willemijn, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een
periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Arthur & Willemijn heeft
teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,
daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Arthur & Willemijn. De
afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug
gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de
geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken
dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie)
en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze
beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het
geen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Arthur & Willemijn na ontvangst en controle van de
terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30
dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de
afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle omstandigheden, waarop Arthur & Willemijn geen invloed heeft en die de levering van
zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij
Arthur & Willemijn en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit,
storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Arthur & Willemijn de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Arthur & Willemijn niet
mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Arthur & Willemijn bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 8. Garantie
8.1 Arthur & Willemijn biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-
voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer
voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Arthur & Willemijn is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken
voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of
de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt
dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over
te gaan tot terugzending aan Arthur & Willemijn) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan
Arthur & Willemijn Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot
maximaal 7 dagen na levering aan Arthur & Willemijn schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende
documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering
van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Arthur & Willemijn gegrond worden bevonden, zal Arthur &
Willemijn naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid
van Arthur & Willemijn en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste
het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Arthur & Willemijn) tot het
maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Arthur & Willemijn
gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Arthur & Willemijn voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Arthur & Willemijn is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Arthur & Willemijn in gebreke is; B)
de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
of aan de andere kant onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Arthur &
Willemijn en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van
de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling middels een PIN-transactie plaats. Betaling in
termijnen is niet mogelijk.
9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn
de vorderingen van Arthur & Willemijn en de verplichtingen van de afnemer jegens Arthur & Willemijn
onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Indien Arthur & Willemijn haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een
gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd,
met een minimum bedrag van 250 euro.
9.4 Indien Arthur & Willemijn kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Arthur & Willemijn aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft
bij Arthur & Willemijn zolang de afnemer de vorderingen van Arthur & Willemijn uit hoofde van de
overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de
afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten
nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Arthur & Willemijn wegens tekort
schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen
vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Arthur & Willemijn geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Arthur & Willemijn
of een door Arthur & Willemijn aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Arthur & Willemijn haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan
zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Arthur & Willemijn zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Arthur & Willemijn.
Artikel 11. Privacy
11.1 Arthur & Willemijn respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige
eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze
informatie wordt door Arthur & Willemijn niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere
wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Arthur & Willemijn kan
worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Arthur &
Willemijn (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken
aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk
worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Arthur &
Willemijn. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Arthur & Willemijn is gerechtigd
informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te
nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen
met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de
eigendom van Arthur & Willemijn, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade
kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Arthur & Willemijn is gerechtigd
informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit
vereist.
11.3 Arthur & Willemijn verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het
totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type
Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker
worden verwijderd voor zover dit voor Arthur & Willemijn geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en
alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Arthur &
Willemijn geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis
databankrechten, etc., uitsluitend bij Arthur & Willemijn en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren
met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de
overeenkomst kennis nemen.
Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Arthur & Willemijn is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Arthur & Willemijn’s Customer Care
helpdesk op het nummer 033-4229111, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is
wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke
geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige
geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan
een daartoe bevoegde rechter.

Cookies.

Met cookies en technieken die daarop lijken helpen we je beter en persoonlijker. Dankzij functionele cookies werkt de website goed. Ze hebben ook een analytische functie. Zo maken we de website elke dag een beetje beter. We laten je graag nuttige advertenties zien. Daarom gebruiken we technologie om je gedrag binnen en buiten onze website te volgen. Dat doen we op een anonieme manier. Meer weten? Lees hier alles over onze cookie- en privacyverklaring. Klik op 'Oké' om te accepteren. Kies je voor weigeren? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Wil je zelf bepalen welke cookies er geplaatst worden klik dan hier.
Noodzakelijke cookies
Personalisatie cookies
Analytische cookies
Marketing cookies
Cookies